Wednesday, March 21, 2018

ARMENIA: SEVAK KHANAGYAN RELEASE QAMI VIDEO

Better late than never, here comes Armenia's video for Sevak Khanagyan's Qami, one of the finest songs this yeear if you ask this blogger. And the video fits perfectly with the mood of the song.... The last shot alone makes me want to visit Armenia....

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ
ՔամիԵս փակում եմ իմ աչքերը,
Ու թվում է, թե տեսնում եմ
Այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...